top of page

Diya Algemene voorwaarden

Diyavision Action by Choice

DE DIENSTEN VAN DIYAVISION ACTION BY CHOICE ZIJN GEEN VERVANGING VAN (ENIGE VORM VAN) REGULIERE ZORG. U dient uw fysieke, mentale en emotionele gezondheid te allen tijde met uw huisarts en/of zorgverlener te bespreken.

Bij Diyavision Action by Choice kunt u zich opgeven voor diensten gericht op bewustzijns- en persoonlijke ontwikkeling, zoals individuele begeleiding in de vorm van een consult of coaching, een workshop of een training, hierna te noemen diensten. De algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Diyavision Action by Choice en een opdrachtgever, hierna te noemen klant. In onderling overleg kan schriftelijk afgeweken worden van de voorwaarden.

Diyavision Action by Choice heeft het recht om aanvragen te weigeren of deelname uit te sluiten.

Aanmelding

1. Aanmelden kan door de aanmeldingsprocedure te doorlopen op de website www.diyavision.nl of in de WIX-app. De overeenkomst tussen Diyavision Action by Choice en de klant komt tot stand na betaling van het volledige bedrag.
 

Gezondheidsverklaring

2. Klanten zijn verplicht om bijzonderheden over lichamelijke en/of geestelijke gezondheid te vermelden bij aanmelding. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld.
 

3. Tijdens diensten kan worden gewerkt met energie die elektromagnetisch geladen is. Verzwijgen van informatie is volledig voor risico van de deelnemer.

 

4. Als er medische redenen zijn, kan Diyavision Action by Choice op basis van de verstrekte informatie, de samenwerking beëindigen. De klant ontvangt in dit geval het betaalde bedrag retour onder aftrek van administratiekosten á € 50 incl. BTW en, indien van toepassing, de kosten voor voorbereidende werkzaamheden met een maximum van € 300 incl. BTW.
 

5. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie ofwel een inschatting te maken of deelname verantwoord is. Bij twijfel altijd een huisarts raadplegen.
 

6. Voor bepaalde diensten waarbij met energieoverdracht wordt gewerkt, geldt uitsluiting van deelname voor mensen met een psychisch verleden, zoals schizofrenie, psychose of een andere stoornis, bij epilepsie, hartproblemen of een pacemaker. Bij twijfel en/of fysieke klachten raadpleeg je altijd een huisarts.
 

Vertrouwelijkheid

7. Persoonlijke informatie die met Diyavision Action by Choice en andere cursisten wordt gedeeld dienen vertrouwelijk te worden behandeld. Door deel te nemen aan de diensten van Diyavision Action by Choice verklaren deelnemers begrip te hebben voor elkaars processen en zich hier niet over uit te laten naar derden.
 

Promotie

8. Klanten kunnen aanbiedingen krijgen indien zij zich als klant registreren en de mobiele app downloaden, code UFNY4A. 

 

Annulering

9. De klant kan een afgenomen dienst schriftelijk per mail annuleren. Afhankelijk van de dienst kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht:

Individuele afspraken:

25% annuleringskosten vanaf 48 uur of korter voor de afspraak wanneer de afspraak niet wordt verplaatst.

Geen annuleringskosten vanaf 24 uur of langer voor de afspraak wanneer de afspraak wel wordt verplaatst.

100% annuleringskosten korter dan 24 uur voor de afspraak.

NB. Bij een coachingstraject gelden geen annuleringskosten bij het verzetten van de afspraak.

 

Abonnementen:

Een abonnement kan binnen de wettelijke termijn van 14 dagen geannuleerd worden vanaf het moment dat de eerste workshop is gevolgd. Na deze periode kent de abonnement een opzegtermijn van 1 maand. 

 

Workshops en trainingen:

Bij annulering van een workshop of training geldt:

30% annuleringskosten vanaf 15 dagen en langer voor de training.
70% annuleringskosten tussen 5 en 15 dagen voor de training.

100% annuleringskosten korter dan 5 dagen voor de training.

Coachingstraject:

Bij een coachingstraject geldt minimaal € 357 incl. BTW aan annuleringskosten en de afgenomen coachingsgesprekken en voorbereidingstijd á € 115 incl. BTW per sessie, inclusief BTW. In ratio berekend bij aanbiedingsprijzen.

 

10. Bij verhindering mag een vervanger de plaats van de aangemelde cursist innemen onder voorwaarde:

- dat dit vooraf per mail is afgestemd met Diyavision Action by Choice

- als aan de gezondheidsvoorwaarden wordt voldaan.

- dit maximaal 24 uur van te voren is aangegeven.

 

11. Vervanging bij verhindering is na aanvang workshops/trainingen etc. niet toegestaan. Wanneer de optie is geboden en er gekozen is voor betaling in termijnen dan blijft de betalingsverplichting bestaan.
 

12. Diyavision Action by Choice kan diensten zonder opgaaf van reden annuleren. Wanneer de dienst wordt verplaatst, biedt Diyavision Action by Choice de optie om de dienst te verplaatsen. Wanneer de kant niet akkoord gaat met het verplaatsen dan ontvangt de klant het reeds betaalde bedrag terug. Deze optie geldt niet voor coachingstrajecten en individuele begeleiding. 

 

13. Diyavision Action by Choice houdt zich het recht voor zowel voor aanvang als gedurende de cursus de locatie van bijeenkomsten van de cursus te wijzigen indien hier urgente redenen voor zijn.
 

Betaling en incasso

14. Bij het boeken betaal je meteen online het gehele bedrag of volgt de aangegeven instructies en termijnen.
 

15. Indien bij uitzondering de mogelijkheid is geboden in termijnen te betalen, dan zal bij het uitblijven van betaling maximaal 2 betalingsherinneringen volgen. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting kan Diyavision Action by Choice overgaan tot invordering door een incassobureau. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de klant.
 

16. Wanneer bij aanvang van de cursus niet het gehele of schriftelijk overeengekomen cursusgeld is voldaan, wordt het recht op deelname aan de cursus opgeschort, totdat het volledige cursusgeld is voldaan. De betalingsverplichting blijft onverkort bestaan.

 

Intellectueel eigendomsrecht

17. Alle door Diyavision Action by Choice aan de klant ter beschikking gestelde documenten en gegevens zijn door Diyavision Action by Choice zorgvuldig samengesteld. Zij bevatten geen waarheidsclaims en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De student is verantwoordelijk voor verder gebruik van de verstrekte informatie buiten de cursuscontext. Informatie bevat geen waarheidsclaims en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

18. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Diyavision Action by Choice is het niet toegestaan informatie over en van de diensten, logo’s, beeldmateriaal en van Diyavision Action by Choice, geheel of gedeeltelijk, te vervreemden, te bezwaren, te kopiëren, te publiceren of anderszins te gebruiken of te exploiteren of op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen.
 

Verbetering diensten en klachtenprocedure

20. De diensten van Diyavision Action by Choice worden met de grootste zorg samengesteld. Desondanks kan iets niet helemaal tot je wens zijn. Diyavision Action by Choice blijft graag in gesprek om de diensten te verbeteren. Stuur een mail of maak een afspraak om gelijkwaardig het gesprek aan te gaan.

21.  Diyavsion Action by Choice is aangesloten bij Zorg voor ZZP. Als artikel 20 niet leidt tot oplossing van de klacht kunt u een klachtenprocedure bij Zorg voor ZZP doorlopen.

Diyavision Action by Choice behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden aan te passen indien het dienstenpakket of omstandigheden hier aanleiding toe geven.
 

bottom of page