Diya Algemene voorwaarden

Diyavision Action by Choice

DE DIENSTEN VAN DIYAVISION ACTION BY CHOICE ZIJN GEEN VERVANGING VAN REGULIERE ZORG. Klachten dienen te allen tijde met de huisarts te worden besproken.

Bij Diyavision Action by Choice kunt u zich opgeven voor diensten gericht op bewustzijns- en persoonlijke ontwikkeling, zoals individuele begeleiding, een workshop of een training, hierna te noemen diensten. De algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Diyavision Action by Choice en een opdrachtgever/cursist, hierna te noemen klant. In onderling overleg kan schriftelijk afgeweken worden van de voorwaarden.

Diyavision Action by Choice heeft het recht om iemand van deelname uit te sluiten als hij/zij de voorwaarden niet nakomt.

Aanmelding

1. Aanmelden voor een cursus kan alleen door de aanmeldingsprocedure te doorlopen op de website www.diyavision.nl of in de WIX-app. De overeenkomst tussen Diyavision Action by Choice en de klant komt tot stand na online betaling van het volledige bedrag.

Gezondheidsverklaring

2. Klanten zijn verplicht om bijzonderheden over lichamelijke en/of geestelijke gezondheid te vermelden bij aanmelding. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

3. Tijdens de workshops en trainingen wordt gewerkt met energie die elektromagnetisch geladen is. Verzwijgen van informatie is volledig voor risico van de deelnemer.


4. Als er medische redenen zijn, kan Diyavision Action by Choice op basis van de verstrekte informatie, deelname weigeren. De klant ontvangt in dit geval het volledig bedrag retour.

5. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie ofwel een inschatting te maken of deelname verantwoord is. Bij twijfel altijd een huisarts raadplegen.

6. Van deelname zijn uitgesloten mensen met een psychisch verleden, zoals schizofrenie, psychose of een andere stoornis. Verder zijn ook mensen met epilepsie, hartproblemen of een pacemaker uitgesloten van deelname aan een cursus. Bij twijfel en/of fysieke klachten raadpleeg je altijd een huisarts.

Vertrouwelijkheid

7. Persoonlijke informatie die met Diyavision Action by Choice en andere cursisten wordt gedeeld dienen vertrouwelijk te worden behandeld. Door deel te nemen aan de workshops verklaren deelnemers begrip te hebben voor elkaars processen en zich hier niet over uit te laten naar derden.

Promotie

8. Klanten kunnen aanbiedingen krijgen indien zij zich als klant registreren en de mobiele app downloaden, code UFNY4A. 


Annulering

9. De klant kan een afgenomen dienst schriftelijk per mail annuleren. Afhankelijk van de dienst kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht:

Individuele afspraken:

Geen annuleringskosten vanaf 24 uur of langer voor de afspraak.

100% annuleringskosten korter dan 24 uur voor de afspraak.


Abonnementen:

Een abonnement kan binnen de wettelijke termijn van 14 dagen geannuleerd worden vanaf het moment dat de eerste workshop is gevolgd. Na deze periode kent de abonnement een opzegtermijn van 1 maand. 


Workshops:

Bij verhindering kan een losse workshop tot 24 uur voor aanvang verplaatst worden.

Bij annulering van een workshop geldt:

50% annuleringskosten vanaf 5 dagen en langer voor de workshop.

100% annuleringskosten korter dan 5 dagen voor de workshop.


Trainingen:

Voor training gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
30% annuleringskosten vanaf 15 dagen en langer voor de training.
70% annuleringskosten tussen 5 en 15 dagen voor de training.

100% annuleringskosten korter dan 5 dagen voor de training.


10. Bij verhindering mag een vervanger de plaats van de aangemelde cursist innemen onder voorwaarde dat dit vooraf per mail is afgestemd met Diyavision Action by Choice en als aan de gezondheidsvoorwaarden wordt voldaan.


11. Vervanging bij verhindering is na aanvang van de driedaagse training niet toegestaan. Wanneer de optie is geboden en er gekozen is voor betaling in termijnen dan blijft de betalingsverplichting bestaan.

12. Diyavision Action by Choice kan diensten zonder opgaaf van reden annuleren. De klant krijgt dan het reeds betaalde cursusgeld terug tenzij akkoord is met het verplaatsen van de dienst.


13. Diyavision Action by Choice zich het recht voor zowel voor aanvang als gedurende de cursus de locatie van bijeenkomsten van de cursus te wijzigen indien hier urgente redenen voor zijn.

Betaling en incasso

14. Bij het boeken betaal je meteen online het gehele bedrag.

15. De klant kan na inloggen de status zien van alle boekingen en betalingen.

16. Indien bij uitzondering de mogelijkheid is geboden in termijnen te betalen, dan zal bij het uitblijven van betaling maximaal 2 betalingsherinneringen volgen. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting kan Diyavision Action by Choice overgaan tot invordering door een incassobureau. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de klant.

17. Wanneer bij aanvang van de cursus niet het gehele of schriftelijk overeengekomen cursusgeld is voldaan, wordt het recht op deelname aan de cursus opgeschort, totdat het volledige cursusgeld is voldaan. De betalingsverplichting blijft onverkort bestaan.


Intellectueel eigendomsrecht

18. Alle door Diyavision Action by Choice aan de klant ter beschikking gestelde documenten en gegevens zijn door Diyavision Action by Choice zorgvuldig samengesteld. Zij bevatten geen waarheidsclaims en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De student is verantwoordelijk voor verder gebruik van de verstrekte informatie buiten de cursuscontext.

19. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Diyavision Action by Choice is het niet toegestaan informatie over en van de diensten, logo’s, beeldmateriaal en van Diyavision Action by Choice, geheel of gedeeltelijk, te vervreemden, te bezwaren, te kopiëren, te publiceren of anderszins te gebruiken of te exploiteren of op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen.

20. Diyavision Action by Choice heeft de licentie voor de training Mahatma Avatar van Synthese PractitionerTM van One Consciousness Academy ontvangen. Deze training wordt onder de voorwaarden van One Consciousness Academy gegeven. Het programma en werkboek zijn zorgvuldig door One Consciousness Academy samengesteld. Ze bevatten geen waarheidsclaims en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

21. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van One Consciousness Academy is het niet toegestaan de informatie verstrekt onder licentie volgens art. 20, geheel of gedeeltelijk, te vervreemden, te bezwaren, te kopiëren, te publiceren of anderszins te gebruiken of te exploiteren of op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen. One Consciousness Academy heeft het auteursrecht op certificaten, werkboeken, logo’s, meditaties en andere bescheiden die voortkomen uit haar werkzaamheden.

Verbetering diensten en klachtenprocedure

22. De diensten van Diyavision Action by Choice worden met de grootste zorg samengesteld. Desondanks kan iets niet helemaal tot je wens zijn. Diyavision Action by Choice blijft graag in gesprek om de diensten te verbeteren. 

23.  Diyavsion Action by Choice is aangesloten bij Zorg voor ZZP. Bij klachten kunt u een klachtenprocedure bij Zorg voor ZZP doorlopen.

Diyavision Action by Choice behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden aan te passen indien het dienstenpakket of omstandigheden hier aanleiding toe geven.